SI-Systemet

I nedanstående tabell redovisas några av de vanligaste storheterna inom luftbehandling och ventilation. Till höger redovisas omräkningsfaktorer till äldre enheter.

Storhet Beteck- ning Förklaring SI-enhet Tidigare enhet Omräkningsfaktor
Densitet ρ Specifik vikt, uttrycker massa per volymsenhet kg/m³

Massa m Anger materialinnehållet i en kropp kg

Kraft F Vad som krävs för att ge massan 1kg accelerationen 1m/s² N Newton kp 1 N = 0,10 kp 1 kp = 9,81 N
Tryck p Kraft per ytenhet, Newton per kvadratmeter Pa Pascal mm vp 1 Pa = 0,10 mm vp 1mm vp = 9,81 Pa
Flöde q Mängd per tidsenhet m³/s m³/h 1 m³/s = 3600 m³/h 1000 m³/h = 0,28 m³/s
Effekt P Gäller både elektrisk och mekanisk effekt W (kW) Watt hk 1 kW = 1,36 hk 1 hk = 0,74 kW
Energi W Gäller t.ex. värmeenergi J Joule cal 1 J = 0,24 cal 1 cal = 4,19 J
Entalpi i Anger värmeinnehållet J/kg cal/kg 1 J/kg = 0,24 cal/kg 1 cal/kg = 4,19 J/kg
Specifik värme Cp Den värmemängd som åtgår för att höja temperaturen hos 1 kg av ett ämne med 1 ºC J/kg ºC cal/kg ºC 1 J/kg ºC = 0,24 cal/kg ºC 1 cal/kg ºC = 4,19 J/kg ºC
Temperatur T Normalt används ºC K Kelvin
1 K = 1 ºC
Varvtal n Normalt används varv per minut (r/min) rad/s r/min 1 rad/s = 60 r/min 100 r/min = 1,67 rad/s