Weland Cooler innehåller minimal fyllnadsmängd (max 3,0 kg) av det miljögodkända köldmediet R407c och klassas som enhetsaggregat enligt
köldmediekungörelsen. Köldmediet växlar till glykolblandat vatten eller det miljövänliga Hycool 20
inuti kylmaskinen.
I kylbatteriet på tilluftssidan upptas värmeenergin ur
luften som då sjunker i temperatur. Kapaciteten
regleras av en steglös trevägs ventil och en jämn
temperatur erhålls på luften. I kylmaskinen växlas
överskottsvärmen till en annan krets och pumpas
där vidare till kylmedelkylaren (”kondensor-batteri”)
som är monterat i frånluften, där värmeenergin
avges. Möjlighet finns även att tillvarata värmeenergin till exempelvis uppvärmning av tappvarmvatten.
En ackumulatortank på kylsidan håller en buffert av
kallvatten för att minska antalet starter av maskinen
och förlänger livslängden på kylkompressorn
väsentligt.
Welair Cooler fungerar även utmärkt att installera
till befintliga luftbehandlingssystem. Kylbatteri och
kylmedelkylare monteras då i kanalsystem för tillrespektive frånluft. Welair Cooler har integrerad
styrutrustning och ”lever sitt eget liv”. En 0-10 V
signal från extern reglercentral krävs för att styra
kylkapaciteten med trevägsventilen. Kylmaskinen
förreglas över frånluftsfläkten och en utetermostat
för att förhindra onödig drift.
Luftbehandlingsaggregat Ack. tank Cooler
ALLMÄN BESKRIVNING
Weland Luftbehandling förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande
KOMFORTKYLSYSTEM
Beskrivning av
kylmaskinsprocessen
I den elmotordrivna kompressorn komprimeras
köldmediet till cirka 100-gradig gas in i kylmaskinens kondensor. I kondensorn, som är en hellödd
värmeväxlare i rostfritt material, möter gasen vattnet
från frånluftsbatteriet (kylmedelkylaren). När den
varma gasen kyls av det cirkulerande vattnet, övergår gasen till vätskeform och avger på så vis värmeenergi till frånluften. Efter Kondensorn fortsätter det
kondenserade köldmediet genom ett kombinerat
torkfilter och tank för köldmediet. Filterdelen har
till uppgift att samla upp eventuell fukt i systemet
och tanken används som ett expansionskärl för
köldmediet, för att säkerställa att alltid rätt mängd
befinner sig i kondensorn.
Efter filtret passerar köldmediet ett synglas, vilket
används för att kontrollera fyllnadsmängden i systemet. I normala driftfall skall inga bubblor förekomma annat än kortare perioder vid start och stopp.
Efter synglaset fortsätter vätskan till en expansionsventil. Ventilen är en strypning mellan systemets hög och lågtryckssida. Ventilen har en avkännare strax innan kompressorn och har till uppgift att
släppa in rätt mängd vätska i nästa värmeväxlare,
som kallas förångare. I denna process förångas vätskan under lågt tryck, när den upptar värmeenergi
från köldbärarvätskan som sjunker i temperatur och
i sin tur kyler luften i tilluftsbatteriet (kylbatteriet).
När köldmetiet passerat förångaren har det övergått
till gasform igen. Avkännaren till expansionsventilen kontrollerar kontinuerligt att förångaren utnyttjas optimalt. I gasform fortsätter sedan köldmediet
till kompressorns sugsida, för att åter komprimeras.
Köldmediets kretslopp är därmed fullbordat !
För att skydda kylmaskinen finns tryckvakter på
systemets hög- och lågtryckssida. Dessa har till
uppgift att stoppa kylmaskinen om onormala tryck
uppstår i systemet.
kylmaskin är CE- märkt och
levereras provad och dokumenterad som färdig
enhet. Kylmaskinen har två inbyggda pumpar för
köldbärare och kylmedel. En tredje cirkulationspump monteras mellan ackumulatortank och kylbatteri.
Tekniska data
Kylmaskin Kyleffekt Kondensoreffekt
WLK-8 7,7 kW 10,7 kW
WLK-11 10,6 kW 13,9 kW
WLK-14 13,5 kW 17,5 kW
WLK-16 15,6 kW 20,2 kW
WLK-21 19,0 kW 26,5 kW
WLK-25 24,6 kW 35,2 kW
WLK-30 29,2 kW 43,1 kW
Effektuppgifterna gäller vid följande vattentemperaturer:
Kalla sidan: 7 / 12 °C
Varma sidan: 45 / 38 °C
Vid balanserade luftflöden erhålls en temperatursänkning av tilluften med 7-10 °C vid luftflöden
upp till 2,2 m3/s.
Temperatur uteluft: +25 °C / 50% Rh och frånluft
+23 °C.
Följande utrustning ingår i ett standardpaket:
• 1st Welair Cooler kylmaskin
• 1st Kylackumulatortank beklädd med 19 mm
armaflex isolering
• 1 st Cirkulationspump för köldbärare i mellankrets
• 1 st 3-vägs ventil
• 1s t Ventilställdon (0-10 V)
• 1 st Expansionskärl (stort) kalla sidan
• 1 st Expansionskärl (litet) varma sidan
• 2 st Påfyllnadssatser